Umowa Serwisowa (ROAD-WARRIORS)


Zawarta w dniu December 3, 2023 we Warszawa pomiędzy Destination Europe sp. z o.o. z siedzibą we Warszawa, NIP 7010698129, dalej zwaną USŁUGODAWCĄ a

Imie i Nazwisko   

Paszport / Pesel:  

Adres (ulica, numer budynku/numer mieszkania, kod pocztowy, miasto):  

Numer Kontaktowy: E-Mail:  

Numer konta bankowego:  

dalej zwaną/ym USŁUGOBIORCĄ 

Strony umowy zgodnie postanawiają, że:

  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Usługodawcę — partnera Glovo — na rzecz Usługobiorcy zdalnych usług dostępu do platformy Glovo, przez co rozumiany jest przesył środków finansowych zarobionych przez Usługobiorcę na platformie Glovo.
  2. Usługi świadczone przez Usługodawcę realizowane będą w formie elektronicznej przez czas trwania umowy.
  3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania. Każda ze stron może rozwiązać ją z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę nie wymaga podawania przyczyny. Wypowiedzenie umowy następuje w drodze złożenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia.
  4. W przypadku niezachowania przez Usługobiorcę formy ani okresu wypowiedzenia zostanie naliczona zryczałtowana opłata o równowartości wynagrodzenia Usługodawcy za jeden tydzień świadczenia usług.
  5. W zamian za usługę dostępu do platformy Glovo, Usługobiorca zapłaci Usługodawcy 40,00 złotych co dwa tygodnie.
  6. Wynagrodzenie Usługodawcy, o którym mowa w § 5 powyżej, będzie pobieranie poprzez pomniejszenie przysługujących Usługobiorcy kwot, przypisanych na platformie Glovo, co Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę. Usługobiorca we własnym zakresie odpowiedzialny jest za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  7. Kwoty przypisane Usługobiorcy na platformie Glovo, przekazywane będą przez Usługodawcę przelewem na wskazany przez Usługobiorcę rachunek w banku krajowym najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu, kiedy wpłyną na konto bankowe Usługodawcy. Minimalna kwota przelewu to 50 zł.
  8. Jeśli wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy nie pozwala Usługodawcy na pobranie przysługujących mu kwot, zostaną one potrącone w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Road Warriors
Signed On: October 4, 2023


Signature Certificate
Document name: Umowa Serwisowa (ROAD-WARRIORS)
lock iconUnique Document ID: 41b0eb7160b7d6bad2610e5e7e1091f7a99dd348
Timestamp Audit
January 18, 2020 6:22 am CETUmowa Serwisowa (ROAD-WARRIORS) Uploaded by Road Warriors - roadwarriorspl@gmail.com IP 89.64.68.0